Ευρετηριο Ισχυουσας Νομοθεσιας για την ΚαΠα-Π

Χρησιμη Ορολογια για την ΚαΠα-Π:Πως οριζεται η ΒΙΑ;

Βία είναι «η σκόπιμη χρήση σωματικής δύναμης ή εξουσίας, με μορφή απειλής ή πράξης, ενάντια στον εαυτό, σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή ενάντια σε μία ομάδα ή κοινότητα, η οποία είτε έχει ως αποτέλεσμα είτε αυξάνει τις πιθανότητες να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό, θάνατο , ψυχολογική βλάβη, καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή αποστέρηση ».

(Krug et αl., 2002:4)

Χρησιμη Ορολογια για την ΚαΠα-Π:Ποια ατομα περιλαμβανει η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;

«Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 2. α. Οικογένεια ή κοινότητα που αποτελείται από συζύγους ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους. β. Στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια. γ.

Χρησιμη Ορολογια για την ΚαΠα-Π:Τι ειναι ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ;

«Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 1. Ενδοοικογενειακή βία, η τέλεση αξιόποινης πράξης, σε βάρος μέλους της οικογένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος και τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα».

Ν. 3500/2006, ά. 1, § 1

Χρησιμη Ορολογια για την ΚαΠα-Π:Ποιος ειναι ΘΥΜΑ Ενδοοικογενειακης ΒΙΑΣ;

«Για τον παρόντα νόμο θεωρείται: 3. Θύμα Ενδοοικογενειακής Βίας κάθε πρόσωπο της προηγούμενης παραγράφου σε βάρος του οποίου τελείται αξιόποινη πράξη κατά τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος. Θύμα είναι και το μέλος στην οικογένεια του οποίου τελέσθηκε αξιόποινη πράξη, κατά τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και ο ανήλικος κατά την παράγραφο 2, ενώπιον του οποίου τελείται μία από τις αξιόποινες πράξεις της παρούσας».

Ν. 3500/2006, ά. 1 § 3

Χρησιμη Ορολογια για την ΚαΠα-Π:Ποιος ειναι ΑΝΗΛΙΚΟΣ;

«Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία».

ΔΣΔΠ (κυρωτικός νόμος 2101/1992) ά. 1

«Όποιος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία».

ΑΚ, ά. 127

Χρησιμη Ορολογια για την ΚαΠα-Π:Τι συνιστα ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Η ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Η κακοποίηση ή κακομεταχείριση των παιδιών περιλαμβάνει «όλες τις μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, παραμέλησης ή παραμελημένης φροντίδας ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά τη ζωή, την ανάπτυξη και την αξιοπρέπεια του παιδιού, στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης και δύναμης».

Γονεις & Παιδι:Τι περιλαμβανει η Γονικη Μεριμνα και τι ειναι η Επιμελεια Προσωπου;

«Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του. Σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο.

Γονεις & Παιδι:Σε τι αποβλεπει η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ;

«Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν, κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο της άσκησής της.

Γονεις & Παιδι:Ποια ειναι η Ευθυνη των Γονεων;

«Οι γονείς κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας έχουν υποχρέωση να δείχνουν την επιμέλεια που δείχνουν και στις δικές τους υποθέσεις. Αν ζημία που προκλήθηκε οφείλεται σε παράβαση υποχρέωσης και των δύο γονέων, οι γονείς ευθύνονται εις ολόκληρον».

ΑΚ, ά. 1531

Οι γονείς φέρουν την ίδια ευθύνη στις περιπτώσεις που λόγω πλημμελούς εποπτείας συμβεί κάτι στο παιδί τους (ακόμη και σοβαρό ατύχημα) ή αν αντίστοιχα συμβεί κάτι σε κάποιο άλλο άτομο και ευθύνεται το παιδί τους γι’ αυτό.

Pages