Πρωτοκολλο Διερευνησης, Διαγνωσης & Διαχειρισης ΚαΠα-Π

Η δημιουργία του Εθνικού Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π στο πλαίσιο της Ενέργειας 1 με τίτλο "Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π", έχει στόχο την προώθηση υιοθέτησης και εφαρμογής κοινής μεθοδολογίας για τη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης (ΚαΠα-Π) από όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, υπηρεσίες και οργανισμούς.

 

Το Εθνικό Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π είναι υπό κατασκευή.