ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

"Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών"
Στην χώρα μας μέχρι σήμερα η διάγνωση των περιστατικών ΚαΠα-Π πραγματοποιείται εντελώς εμπειρικά και στη βάση ιδιαιτεροτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, επαγγελματιών και υπηρεσιών, οι οποίοι σημειωτέον ανήκουν σε πλειάδα διαφορετικών συστημάτων, διακριτής νομικής μορφής, διαφορετικής εμβέλειας αλλά και στελέχωσης. Επιπλέον η έλλειψη ενιαίων κριτηρίων και κοινής μεθοδολογίας  διερεύνησης, διάγνωσης και πιστοποίησης των περιπτώσεων ΚαΠα-Π, οι ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο,(παρά τη θετική εξέλιξη με τη δημοσίευση του Ν. 3500/2006), η έλλειψη συντονισμού των εμπλεκόμενων ανομοιογενών μεταξύ τους Φορέων (Κοινωνικές Υπηρεσίες & δομές Υγείας-Πρόνοιας, Εισαγγελικές,-Δικαστικές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές και Εκπαιδευτικές Δομές) και οι υστερήσεις στο επίπεδο χαρτογράφησης, παρακολούθησης και καταγραφής της έκτασης των μορφών και των χαρακτηριστικών της ΚαΠα-Π, οδηγούν σε πρόδηλες αδυναμίες στην χάραξη πολιτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου, στην μη τεκμηριωμένη ιεράρχηση της διάθεσης των πόρων (υλικών και ανθρώπινων),σε δευτερογενή θυματοποίηση των ανήλικων χρηστών των παροχών στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, των Εισαγγελικών-Δικαστικών και Αστυνομικών αρχών και τελικά στην μείωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων δράσεων και πολιτικών.

Ο στόχος του Προγράμματος με τίτλο "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών {Κωδικός MIS 372071}", είναι να αποτελέσει μία επαρκή συνθήκη, για την εφαρμογή και υιοθέτηση  κοινής μεθοδολογίας για τη διαχείριση περιστατικών ΚαΠα-Π καθώς και την τήρηση ενός Εθνικού Αρχείου Κρουσμάτων ΚαΠα-Π, που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας διότι θα διευκολύνει τα κέντρα  λήψης αποφάσεων πολιτικής και πρόνοιας, τους επαγγελματίες και κατά συνέπεια τους τελικούς χρήστες. Κατά συνέπεια η καθιέρωση ενός Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης ΚαΠα-Π και η συνακόλουθη τήρηση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΕΣΑ ΚαΠα-Π σε συνδυασμό με την δικτύωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών (στους τομείς της Πρόνοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Δημόσιας τάξης και Εκπαίδευσης), αναμένεται να επιφέρει αφενός την συστηματική  παρακολούθηση και καταγραφή των κρουσμάτων βίας κατά των ανηλίκων καθώς και των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του φαινομένου της Κακοποίησης-Παραμέλησης των παιδιών, και αφετέρου να οδηγήσει στην χάραξη πολιτικών παρεμβάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου. Επιπλέον αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων δράσεων και πολιτικών.