ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 & ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 2 (ΥΕ2) “Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π” της Πράξης “Ολοκληρωµένη Προσέγγιση για τη ∆ιερεύνηση, ∆ιάγνωση και ∆ιαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραµέλησης Παιδιών” [κωδικός MIS 372071].

Α) Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 "Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π"

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη με αριθμό 2250/2014 παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, απαντώντας στο σύνολο των ερωτημάτων που μας τέθηκαν εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

Α/Α

Κεφάλαιο Τεύχους Διακήρυξης/ Παράγραφος/ Σελίδα

Διευκρίνιση

1

Κεφ. 5, σελ. 30

Η συνολική διάρκεια του Έργου είναι οχτώ (8) μήνες.

2

Κεφ. 5, Α.5.1, σελ. 30

Η διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας  του έργου θα διαρκέσει τρεις (3) μήνες, με μήνα έναρξης  τον Μ6 και μήνα λήξης τον Μ8.

3

Κεφ. 5, Α.5.1, σελ. 32

Η Φάση 1 διαρκεί έναν (1) μήνα, με μήνα έναρξης  τον Μ1 και μήνα λήξης τον Μ1.

4

Κεφ. 5, Α.5.1, σελ. 32

Η Φάση 2 διαρκεί τρεις (3) μήνες με μήνα έναρξης  τον Μ2 και μήνα λήξης τον Μ4.

5

Κεφ. 5, Α.5.1, σελ. 33

Η Φάση 3 διαρκεί έναν (1) μήνα με μήνα έναρξης  τον Μ5 και μήνα λήξης τον Μ5.

6

Κεφ. 5, Α.5.1, σελ. 33

Η Φάση 4 (Πιλοτική Λειτουργία) διαρκεί τρεις (3) μήνες με μήνα έναρξης  τον Μ6 και μήνα λήξης τον Μ8.

7

Κεφ. 3, Α.3.13, σελ. 19

Ο αριθμός των διαχειριστών είναι τρεις (3), ενώ ο αριθμός των συντονιστών είναι 6.

8

Kεφ. 4, Α.4.6, σελ 26 (προδιαγραφή 31)

Το λογισμικό αυτό αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού.

9

Κεφ. 4, Α.4.8, σελ. 27

Δεν αποτελεί αντικείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού η προσφορά συσκευής Firewall.

10

Κεφ. 4, Α.4.5. σελ 25

Απαιτείται ολοκληρωμένη λύση mail server που θα εξυπηρετεί 20 χρήστες.

 

Τέλος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β, κεφ. Β.1 Γενικές Πληροφορίες, παρ. 3 οι προσφορές θα καταθίντενται σε έναν σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιέχει τρεις ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, τους εξής: 

1. Φάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής

2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Οι φάκελοι αυτοί θα είναι πρωτότυποι, δηλαδή θα περιλαμβάνουν τα πρωτότυπα έγγραφα και προσφορές.

Β) Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 "Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π"

Ι. Σύμφωνα με το ΠΔ 118/2007, Άρθρο 25, το οποίο αναφέρεται στις Εγγυήσεις:

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη − μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2. Με την εγγυητική επιστολή − που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:

α. Την ημερομηνία έκδοσης.

β. Τον εκδότη.

γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

δ. Τον αριθμό της εγγύησης.

ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

ζ. Τους όρους ότι: Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ΙΙ. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ΙV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με ΦΠΑ

β. Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται από την διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

γ. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα: Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά. ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη).

δ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται

(2) ο αριθμός της διακήρυξης

(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση

(4) η ημερομηνία έκδοσής της

(5) τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.

ΙΙ. Ειδικότερα για την ημερομηνία λήξης:

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 25 παρ.4 περ. γ.ΙΙ του πδ. 118/2007, η ημερομηνία λήξης της εγγύησης πρέπει (να αναγράφεται πάνω στην εγγύηση συμμετοχής και) να ισχύει τουλάχιστον για  ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Η Διακήρυξη με αριθμό 2250/2014 προβλέπει ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 150 μέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους (Μέρος Β, Κεφ. Β1., παρ. 2, σελ. 49). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2014 (Μέρος Β, Κεφ. Β1, παρ. 1, σελ. 48).

Γ) Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 "Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π" 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη με αριθμό 2250/2014 παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, απαντώντας στο σύνολο των ερωτημάτων που μας τέθηκαν εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

 

Α/Α

Κεφάλαιο Τεύχους Διακήρυξης/ Παράγραφος/ Σελίδα

 

Διευκρίνιση

1

Κεφ. 5, σελ. 46, Πίνακας 5 (προδιαγραφή 1 και 3)

Η φιλοξενία των servers θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη του αναδόχου σε εταιρία η οποία παρέχει υπηρεσίες co-location server hosting και όχι dedicated server hosting.

 

2

Κεφ. 5 σελ. 37, Πίνακας 1 (Προδιαγραφή 6)

Η αγορά λογισμικού για τις απεριόριστες άδεις χρήσης αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού.

 

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (pdf)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το τεύχος της διακήρυξης (word)

Διαβάστε εδώ τις Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 "Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π". 

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2 Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη του e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π

Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του Υποέργου 2  Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη του e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π